Yuru Yuri Season 2

YuruYuri

Episodes – 12
Video – 1280×720, 1920×1080 @ crf 16
Audio – 2.0 FLAC
Subs – R1 (Modified), CoalYui (TS 6, 9-12)

720p – Torrent

1080p – Torrent

49 Responses to Yuru Yuri Season 2