Ga Rei Zero

Episodes – 12
Video – 1280×720 @ ~1800 kbps
Audio – 2.0 FLAC (Japanese), 5.1 FLAC (English)
Subs – Aniyoshi (Re-styled)

Torrent

83 Responses to Ga Rei Zero